tiistai 24. elokuuta 2010

Avointa arviointimatriisin kehittelyä

Kehikko-selvitys kartoittaa oppimisen kokeilu- ja kehittämisympäristöjä. Tavoitteena on luoda selvityksen jälkeenkin elävä wiki, jota toimijat itse voivat päivittää ja ylläpitää. Haastatteluilla, verkkolähteiden ja verkkokalastelun avulla luodaan pohjakassaksi mahdollisimman laaja listaus eriasteisia OKKYja eli oppimisen kokeilu- ja kehittämisympäristöjä.

Ilmoita oma OKKYsi joukkoon!

Jos et ole vielä ollut haastateltavana, voit ilmoittaa kätevällä verkkolomakkeella oman tai tuntemasi huomionarvoisen OKKYn. Pieni tausta-artikkeli valottaa tarkemmin sitä, mitä OKKYllä tässä yhteydessä ymmärretään.

Selvitystyön aikana kehitetään apuvälineitä, joilla voidaan jäsentää ja analysoida oppimisen kokeilu- ja kehittämisympäristöjä. Tätä varten ollaan parhaillaan muotoilemassa arviointimatriisia. Arvioinnissa otetaan huomioon se, etteivät erilaiset toiminnot ole yhteismitallisia. Niissä on kuitenkin piirteitä, joita voidaan arvioida.

Arviointimatriisia pääsee nyt vapaasti muokkaamaan. Tee siitä vielä parempi! Testikäyttäjän kommentti oli, että arviointimatriisi antoi uusia ajatuksia oman toiminnan tarkasteluun, mikä onkin yhtenä tavoitteena.

Ohjausryhmäpalaverit ilman matkustamista

TekesOPPY-taustaselvityksistä kolmea koordinoi Suomen eOppimiskeskus, jonka toimena on myös järjestää avoimen osallistumisen toteuttaminen. Näitä kaikkia toimenpiteitä luotsataan ohjausryhmissä, joissa on mukana Tekesin edustajien lisäksi vastuulliset toteuttajat, eOppimiskeskuksen, Teknologiakeskus Innoparkin sekä FinnPron edustajat.

Palaverit syövät tehokkaasti kalenteria, varsinkin, jos kaupanpäällisinä on matkoja edestakaisin. Työryhmämme on toteuttanut palaveroinnin jaettujen kansioitten ja webkokousten avulla. Kaikilla on jatkuvasti pääsy jokaisen taustaselvityksen dokumenttikansioon. Muistiot on koottu yhteen dokumenttiin. Ennen ohjausryhmän kokousta lisätään uusi asialistan pohja, jota on mahdollista täydentää ennakkoon.

Kaikki neljä ohjausryhmää sijoitettiin samaan päivään, perätysten. Kokouksia ei pidetä turhan päiten. Pyritään myös keskittymään oleellisimpiin asioihin. Muutamassa ohjausryhmässä asiat saatiin käsiteltyä varattua aikaa pikaisemmin. Koska kyse oli verkkopalaverista, oli helppo siirtyä väliajaksi tekemään muita töitä.

Kokouksissa kirjoitettiin kaikkien nähden muistiota, joka liitettiin tarpeen vaatiessa editoituna muistiodokumenttiin. Jaetusta dokumentista lähetettiin vielä tiivistelmäviesti ja muistion linkki kaikille osallisille, jotta poissaolijatkin pysyivät kartalla, missä mennään.

Verkkokokouksissa käytettiin sekä Adobe Connectia että Skypeä. Ensimmäisen kanssa on toistuvasti ongelmia äänisäätöjen kanssa, jälkimmäinen taas ei ole kaikissa organisaatioissa sallittu. Silti verkkokokoustaminen on tehokkuudessaan ylivoimaisen miellyttävää. Adobe Connectin etuna on, että saatoimme nauhoittaa kokoukset. Linkit nauhoitteisiin lisättiin yhteiseen muistioon.
Skypessä voi konferenssipuhelun ohessa olla konferenssichat, jonka voi jättää talteen ja kopioida muistioon.
Itse olin viime kerralla mukana ohjausryhmissä mobiilisti, ensin bussissa 7-tiellä ja sitten Kampin mainiossa Cafe Rougessa. Hyvin toimi, pysyin langalla koko ajan.

AKTIIVI-hankella on 7.9. lyhyt maksuton verkkokoulutus Tehoa verkkokokoustamiseen. Ilman muuta on välillä tärkeää nähdä naamatusten, mutta perinteisiä kokouskäytänteitä on myös hyvä ravistella. Teho tässä suhteessa on miellyttävä muutos, ja lieneepä tuo ympäristöllekin hyväksi, ettei lennetä kokouksesta toiseen.

torstai 12. elokuuta 2010

Entäs jos yksittäinen opettaja tai operyhmä voisi hakea apurahaa?

Kehikko (oppimisen kehittämis- ja kokeiluympäristöt, okky) -selvityksen aikana on useammasta suunnasta todettu, että periaatteessa koulu (tai muu oppilaitos) voi olla okky. Jotta toiminta nousisi tavallisen arkipuurtamisen ohella kehittämistoiminnaksi, tarvitaan suunnittelua (tai muotoilua), dokumentointia sekä tutkimusta, seurantaa ja arviointia.

Suomessa kehittämistoimintaa on rahoitettu enimmäkseen hankkeiden kautta. Mitä kävisi, jos rahoitusta voisikin saada ohi hallinnollisesti hitaampien hankereittien, apurahan tapaan. Tarmo Toikkanen tapasi Kanadan retkellä tällaisen pitkään toimineen järjestelmän. Taiteenharjoittajien apurahajärjestelmä on saman tyyppinen. Hyvään okkyyn vaadittaisiin kuitenkin enemmän läpinäkyvyyttä, verkottumista, prosessin avaamista. Kanadan tapauksessa (josta Tarmo voisi kertoa lisää) kaikki rahoitusta saaneet toimenpiteet kuvattiin yhteiseen verkkopaikkaan, onnistumisineen ja epäonnistumisineen.

Vaikka paljon julkisuutta on viime aikoina saanut opettajien IT-taidottomuus, suuressa joukossa on myös paljon kehittäjiä ja keksijöitä. Pienelläkin porkkanarahalla voitaisiin saada aikaan oivallista toimintaa. Sitä on toki jo nyt, mutta useimmat oivalliset vain paikallisella tasolla tiedossa. Missä olisi suomalaisten oppimisoivallisten ja innovaatioiden julkaisupaikka? Missä niitä voisi kehittää edelleen? Missä suomalainen Edula, oppimisinnovaatioiden jalostamo?

keskiviikko 11. elokuuta 2010

Oppisanaston peruskivet paikoillaan

Opetuksen ja oppimisen sanastosta löytyy nyt tiivistelmä Wikipediassa. Se on koneellisesti tuotettu luettelo alan termien Wikipedia-artikkeleista. Sanaluettelon pohjana on käytetty Kasvatustieteen projektin sanastoa ja kustakin termin artikkelista on tähän luetteloon otettu ensimmäinen tekstikappale.

Luettelo on lisensoitu samoilla lisensseillä kuin muukin Wikipedian sisältö. Pohjatyön oppisanastolle teki Tarmo Toikkanen osana TekesOPPY-tausta-aktiviteetteja. Sanaston artikkeleita voi muokata, kuten muitakin Wikipedian artikkeleita.

Wikipedian editoinnista on toivottu koulutusta. Aiheesta voi keskustella Sometu-verkoston Wikipedistit-ryhmässä (keskustelu edellyttää verkostoon ja ryhmään liittymisen, asiaa voi kommentoida myös tämän blogin kautta).

Viime hetket: lisää organisaatiosi oppimisliiketoiminnan kansalliselle kartalle

Vielä on tovi aikaa osallistua oppimisympäristöt, oppimistuotteet ja -palvelut -toimialakartoitukseen: http://tinyurl.com/oppimistoimiala-y

Lomake on melko yksityiskohtainen, joten vastaajaksi on hyvä löytää yrityksen kokonaistilanteen tunteva henkilö. Kyselyllä etsitään koulutuksen ja oppimisen allalla toimivia organisaatioita. Kyselyyn voivat osallistua sekä ne organisaatiot, joilla koulutuksen ja oppimisen tuotteet ja palvelut ovat ydinliiketoimintaa että ne, joilla tämä ala tukee muuta liiketoimintaa.

Kyselyn teemalliset osa-alueet ovat taustatiedot, tuotteet- ja palvelut, liiketoimintatiedot ja kansainvälinen toiminta. Pakollisiksi määriteltyihin kohtiin vastaaminen vie noin 5 minuuttia. Suurin hyöty syntyy vastaamalla kaikkiin kohtiin, mikä vie noin 20 min. Tietoja käsitellään luottamuksellisina.

Kyselyn päättymispäiväksi on ilmoitettu 15.8. mutta takaraja saattaa vielä joustaa. Kyselyn toteuttaja on Jarmo Tanskanen Valopi Oy:stä, jarmo.tanskanen [ÄT] valopi.fi.

keskiviikko 4. elokuuta 2010

Hanketoiminta hallitsee oppimisen kokeilu- ja kehitystyötä

Kesän aikana TekesOPPY-kokonaisuuteen liittyen on haastateltu lukuisa joukko alan asiantuntijoita. Eräs keskeisesti esille noussut aihe on ollut kehittämistoiminnan hankevetoisuus ja hanketoimintaan liittyvät rakenteelliset ongerlmat.

Kokeilu- ja kehittämishankkeilla on saatu aikaan monipuolista toimintaa ympäri Suomen. Hankerahoitus on ollut elinehto monille kokeilu- ja kehittämistoimille. Mutta hankevetoisuudesta on myös seurannut asioita, jotka ovat luoneet innovaatioesteitä. Tässä tulee nyt aika kovaakin kritiikkiä, joka ei toisaalta kohdistu kehenkään henkilöön eikä kehenkään yksittäiseen toimijaan vaan koko järjestelmään. Samat kriittiset huomiot toistuivat useissa haastatteluissa, joissa tulivat mainituksi muun muassa seuraavat ongelmakohdat:

Hankeiden valmistelu ei ole Suomessa ammattilaisten käsissä
EU:n tasolla hankkeita tekevät palveluyritysten päätoimiset asiantuntijat. Suomessa hankkeita tehdrään muun toimen ohessa ja usein mukana on ensikertalaisia, jotka ovat opettelemassa uutta. Suomessa on ollut yksi kansainvälisiin hankkeisiin erikoistunut konsulttiyritys. Suomalaisia hakemuksia pidetään EU:ssa vaikeaselkoisina ja niitä kierrätetään lukukelvottomina kädestä käteen.

Hankeyhteistyössä on vaikeaa päästä aitoon yhteistoimintaan
Vaikka hankkeissa nykyisellään onkin useita toimijoita, mahdollisesti myös kansainvälisiä partnereita, syvälle menevä yhteinen tekeminen jää usein puuttumaan. Näennäisesti toimitaan yhdessä, mutta esimerkiksi organisaatiokulttuurit, arvolähtökohdat ja organisaatioiden keskinäinen kilpailu aiheuttavat ristiriitoja. Ristiriidat sinänsä eivät ole kehittämistoiminnan este. Jos niiden käsittelyyn on metodeja, yhteentörmäyksistä ja ristiriidoista voi kasvaa jotain uutta ja loistavaa. Hankkeiden prosessi ei kuitenkaan yleensä ole riittävän pitkäaikainen, jotta yhteiseen luovaan tilaan voitaisiin päästä. Usein hanketoimijoilta puuttuu myös metodeja ja työvälineitä ristiriitojen työstämiseen. Erityisen haasteellista kulttuurinen osaamattomuus on ulkomaalaisten kanssa toimittaessa.

Oppimisen alueella eräänä ongelmana on myös oppimisnäkemyksen jakaminen. Se, mikä ilmoitetaan virallisesti kunkin toimijan oppimisnäkemyksenä on eri asia kuin käytönnön toiminta. Saman organisaation sisällöä voi olla laaja skaala oppimisnäkemyksiä, alkaen niistä, jotka korostavat opettajan asemaa ja auktoriteettia sekä oppimista yksilön tietosisältöjen omaksumisena ja päätyen niihin, joiden johtotähtenä ovat oppijalähtöisyys, oppiainerajoja ylittävä toiminta ja oppimisen sosiaalista luonnetta korostava lähtökohta. Haastatteluissa nousikin keskeisenä käsiteparina esiin opettaminen ja oppiminen, joita käsittelen laajemmin toisessa blogikirjoituksessa.

Hankkeissa ei synny huippuja
Monet haastateltavista kaipasivat Suomeen parasta mahdollista osaamista kokoavan toimintamuodon oppimisen kokeilu- ja kehittämistoimintaan. Osaajia meillä on, tiedollistsa, taidollista ja teknistä pohjaa on hyvin. Mutta tämä kaikki on jakautunut hajalleen ympäri maata. Kyynisimmin hanketoimintaan suhtautuneet haastateltavat olivat sitä mieltä, että hankkeissa aika kuluu aluksi asian opetteluun ja sitten onkin jo aika kuluttaa loput rahat ja kirjoittaa loppuraportti. Osa hanketoiminnasta rajaa myös ulkopuolelle sellaisen tekemisen, joka motivoisi toimijoita kaikista eniten, kuten prototyyppien kehittelyn.

Arvostelua sai myös se, miten hankkeissa eri puolilla Suomea on kehitelty samanlaisia asioita, kuten sähköisiä oppimisalustoja, joita vuosituhannen vaihteessa oli kymmenittäin ilman että näillä olisi ollut mitään yhteisiä rajapintoja tai yhteiskäyttömahdollisuuksia. Omassa hankkeessa uskotaan sitkeästi oman idean erinomaisuuteen ja ainutlaatuisuuteen. Huomaamatta jää, mitä ympärillä tapahtuu. Tuloksena on keskinkertaisuutta. Demokraattinen ja matalariskinen hankerahoitus harvoin muuta tuottaakaan. Haastateltavat kuitenkin peräänkuuluttivat rohkeampaa rahoituspolitiikka. Kaivattiin myös keskittämistä: Suomessa hankkeet ovat huippuja ja innovaatioita ajatellen liian pieniä.

Virheitä ei tehdä, joten niistä ei opita
Hartaasti toivottiin, että menneistä virheistä opittaisiin. Tätä pidettiin kuitenkin hankalana, koska hankkeiden ongelmia ja epäonnistumisia ei yleensä julkisesti hehkutella, eikä niitä raportoida. Eräs ulkomaalaisista vertailukohteista antoi tässä suhteessä hyvän esimerkin: hankkeiden epäonnistumisia reflektoitiin ja kokemuksia jaettiin ja niistä opittiin. Ei mikään innovaatio ole voittojen sarja vaan hyvinkin usein mönkään menneiden ja suutariksi jääneiden yritysten johdattamaa, kovalla työllä saavutettua.


Suomessa yrittään liikaa onnistua ja päästä priimuksena luokalta. Epäonnistumista pelätään, hävetään ja sitä peitellään, kun se oppimisen kokeilu- ja kehittämistoiminnassa pitäisi olla erityisen huomion ja tarkkaavaisuuden kohteena.

Jne...
En toista tässä moneen kertaan puituja ongelmia, kuten hyvien käytänteiden levittämistä, hankebyrokratiaa ja sen nielemää aikaa tai mappihyllyillä pölyttyviä hankeraportteja. Kyynisesti todettiin, että hanketoiminta vaatii onnistuakseen retorisia taitoja. Riittävän pitkäaikainen prosessi vaatii useita ketjutettuja hankkeita, joissa nimellisesti tehdään hankerahoituksen vaatimasti eri asioita mutta käytännössä jatketaan samaa asiaa.